Basisschool De Violier - Maasbree
MENU

Verlofaanvraag

Verlofaanvraag door ouders

  1. Ouders vragen een aanvraagformulier bij de leerkracht of downloaden dit hier.
  2. Het ingevulde formulier wordt ingeleverd bij de leerkracht.
  3. Via de administratie ontvangt u een mail, met daarin uitsluitsel over de toekenning van het verlof.

Er hoeft geen verlof aangevraagd te worden als het een verlof betreft korter dan twee uur, bijvoorbeeld als u met uw kind naar de dokter gaat of naar een specialist en u weet niet precies hoe lang dit zal duren. Uiteraard dient u dit wel even aan de school te melden. Wij vertrouwen erop dat u deze afspraken zoveel mogelijk na school plant. 


Het kan zijn dat u verlof wenst aan te vragen voor uw (leerplichtige) kind. Kinderen vanaf 5 jaar vallen onder de leerplichtwet. Verlof onder schooltijden en buiten reguliere vakanties zal speciaal aangevraagd moeten worden.

Als school zijn wij verplicht deze wet na te leven, die in regelgeving voorziet omtrent het verplichte aantal uren onderwijs die leerlingen in de leeftijd vanaf 5 jaar en ouder moeten maken. Extra verlof is alleen mogelijk onder bepaalde omstandigheden. 
Wij zijn van mening dat verlofaanvragen, bijvoorbeeld voor een vakantie buiten de reguliere vakanties om, de primaire verantwoordelijkheid is van ouders/verzorgers. De school toetst de aanvragen aan de wet op de Leerplicht.

Meer informatie over dit onderwerp vind u op : www.leerplicht.net


Melding ongeoorloofd verlof aan leerplichtambtenaar

Indien u verlof aanvraagt voor uw kind, door middel van het verlofformulier, dient de school dit verlof formeel te beoordelen. Dit doen wij aan de hand van hetgeen in de leerplichtwet vermeld staat en is voor ons het kader om verlof al dan niet toe te staan. Via het aanvraagformulier ontvangt u dan van ons wel of geen toestemming voor het verlof van uw kind.

Indien uw aanvraag voor verlof door ons niet toegestaan wordt, heet dat officieel “ongeoorloofd verlof” en bent u verplicht uw kind voor die dag/dagen tóch naar school te brengen. Als u dan, om wat voor reden dan ook, uw kind op de aangevraagde verlofdatum, niet naar school laat gaan dan zijn wij  genoodzaakt om hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Het is namelijk zo dat wanneer het verlof ongeoorloofd is en het kind is niet op school, de school aansprakelijk gesteld kan worden mocht die dag iets met uw kind gebeuren. Om verwarring te voorkomen en de regels eenduidig te hanteren, dienen wij dus bij een ongeoorloofde verlofmelding en afwezigheid van het kind, meteen melding te maken bij de leerplichtambtenaar.